Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van de opdrachtgever en/of Van Belzen Tuinen.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Van Belzen Tuinen: Van Belzen Tuinen gevestigd aan Jasmijnstraat 20, 4332 TS Middelburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 90507916;
Klant: degene met wie Van Belzen Tuinen een overeenkomst van opdracht heeft gesloten, alsmede degene aan wie Van Belzen Tuinen een offerte heeft uitgebracht;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Van Belzen Tuinen en Klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van Belzen Tuinen en Klant en zijn van toepassing op alle overeenkomsten en andere rechtshandelingen die door Van Belzen Tuinen met Klant zullen worden gesloten.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing, tenzij Van Belzen Tuinen dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Klant en Van Belzen Tuinen zullen dan in overleg treden en de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen met nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat of een situatie niet is geregeld omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 Artikel 3: Offertes en totstandkoming overeenkomsten

 1. Alle offertes van Van Belzen Tuinen zijn vrijblijvend, tenzij dat uitdrukkelijk anders in de offerte wordt vermeld.
 2. Een samengestelde offerte verplicht Van Belzen Tuinen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Van Belzen Tuinen gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 4. Indien de aanvaarding door Klant (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Van Belzen Tuinen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Belzen Tuinen anders aangeeft.
 5. De inhoud van alle informatie/documenten behorende bij de offerte, zoals getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Van Belzen Tuinen is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.

Artikel 4: Prijzen en tarieven

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt dan berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van Van Belzen Tuinen en de daarbij gemaakte kosten.
 2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (en andere heffingen door de overheid) en gebaseerd op de wisselkoersen, heffingen en belastingen geldend op de datum waarop Van Belzen Tuinen de offerte aan Klant heeft toegezonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
 3. Van Belzen Tuinen is gerechtigd om wijzigingen welke zich nadien in wisselkoersen, heffingen en/of belastingen voor mochten doen aan Klant in rekening te brengen, in aanvulling op de in de overeenkomst vermelde prijs of prijzen. Hetzelfde geldt voor brandstoftoeslagen en andere heffingen waarvan ten tijde van het opmaken van de offerte niet voorzienbaar was dat deze ten tijde van de uitvoering van de opdracht verschuldigd zouden zijn.
 4. Van Belzen Tuinen is naast het gestelde in lid 3 van dit artikel ook bevoegd andere prijswijzigingen door te voeren. Klant heeft na kennisgeving van deze aanpassing van de prijzen, het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de aanpassing van de bedongen prijs meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs betreft en de aanpassing door Van Belzen Tuinen plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst. Ontbinding door Klant dient schriftelijk te geschieden binnen één (1) week na kennisgeving van een aanpassing van de prijs. Indien Klant de overeenkomst niet binnen één (1) week na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs schriftelijk heeft ontbonden, worden partijen geacht omtrent de door Van Belzen Tuinen meegedeelde prijsverhoging overeenstemming te hebben bereikt.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één (1) maand kunnen de door Klant verschuldigde kosten periodiek (wekelijks) in rekening worden gebracht.
 6. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5: Verplichtingen van de klant

 1. Klant is gehouden Van Belzen Tuinen tijdig alle informatie te verstrekken, welke Van Belzen Tuinen voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Van Belzen Tuinen verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Van Belzen Tuinen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die veroorzaakt wordt doordat Van Belzen Tuinen is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Klant dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met Van Belzen Tuinen overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 4. Klant zorgt ervoor dat Van Belzen Tuinen tijdig over alle goederen beschikt waarvan in de overeenkomst duidelijk is bepaald dat die door of namens Klant ter beschikking zullen worden gesteld. Klant is verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.
 5. Klant dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient Klant voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat:
 • de door Van Belzen Tuinen tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip toegang verkrijgen tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Van Belzen Tuinen dit noodzakelijk acht, dient Klant gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. Van Belzen Tuinen zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;
 • de locatie geschikt is voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden;
 • er aansluitingsmogelijkheden zijn voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;
 • alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke (overheids-)voorschriften te voldoen;
 • voor zover van toepassing: Van Belzen Tuinen tijdig kan beschikken over de voor de werkzaamheden benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door Klant in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden te verschaffen overige gegevens;
 • de aangewezen plaats geschikt is voor opslag en montage.
 1. Indien Klant niet heeft voldaan aan een van bovengenoemde verplichtingen, dan heeft Van Belzen Tuinen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Van Belzen Tuinen bij Klant in rekening te brengen.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst en oplevering

 1. Van Belzen Tuinen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en regelgeving.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Van Belzen Tuinen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Zulks voor rekening van Klant.
 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Van Belzen Tuinen de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan Klant. Van Belzen Tuinen kan bij oplevering een handtekening van Klant verlangen.

Artikel 7: Levering, leveringstermijnen

 1. Van Belzen Tuinen spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en opleveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geen fatale termijnen. Klant kan Van Belzen Tuinen derhalve niet verplichten binnen een bepaalde tijd op te leveren, tenzij dit uitdrukkelijk met Klant is overeengekomen.
 2. Het verzuim van Van Belzen Tuinen treedt niet eerder in dan nadat Klant Van Belzen Tuinen schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Van Belzen Tuinen de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 3. Indien Van Belzen Tuinen voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door Klant te verstrekken materialen en/of gegevens, vangen uitvoerings- en opleveringstermijnen niet eerder aan dan nadat deze materialen en/of gegevens door Klant ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder mede begrepen wordt een aanvulling op de overeenkomst), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Van Belzen Tuinen zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door Klant gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van Klant. Van Belzen Tuinen zal Klant tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij Klant deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Van Belzen Tuinen gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat Klant akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Van Belzen Tuinen op en biedt voor Klant geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Van Belzen Tuinen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 5. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk, vinden behoudens het bepaalde in de overige leden van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

 Artikel 9: Betaling en betalingsvoorwaarden

 1. Van Belzen Tuinen is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van Klant te verlangen.
 2. Onverminderd het in lid 1 gestelde geldt voor factuurbedragen tot € 2.250,= excl. B.T.W. dat betaling binnen 14 dagen na oplevering dient plaats te vinden. In het geval van factuurbedragen/opdrachten van € 2.250,00 tot € 5.000,00 excl. B.T.W. geldt dat 25% hiervan voor aanvang van de werkzaamheden betaald moet worden, 50% binnen 14 dagen na aanvang van de werkzaamheden en 25% binnen 14 dagen na oplevering. Bij factuurbedragen/opdrachten boven € 5.000,00 excl. B.T.W. dienen de te gebruiken materialen vooraf betaald te worden. De rest van het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na oplevering betaald zijn.
 3. Betaling dient altijd binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien Klant niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 4. Elke bevoegdheid van Klant, zijnde ondernemer, tot verrekening of opschorting, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar. Klant is dan vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling in verzuim en daarmee vanaf het intreden van het verzuim een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag (inclusief BTW). In geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 BW. Voor ondernemers is de rente gelijk aan de wettelijke (handels)rente ex art, 6:119a BW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien na aanmaning door Van Belzen Tuinen betaling alsnog uitblijft, is Van Belzen Tuinen gerechtigd aan Klant buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.
 7. Door Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Indien door Van Belzen Tuinen, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan Klant uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
 9. In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van Van Belzen Tuinen op Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

 1. Indien Klant één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Van Belzen Tuinen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Van Belzen Tuinen gerechtigd – onverminderd alle overige aan Van Belzen Tuinen toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens Klant op te schorten, totdat Klant alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Van Belzen Tuinen is nagekomen. 
 2. Indien bij Van Belzen Tuinen de gegronde vrees leeft dat Klant zijn verplichting niet na zal kunnen komen, is Van Belzen Tuinen gerechtigd de op haar rustende verplichting op te schorten. In dat geval geeft Van Belzen Tuinen Klant de gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op Klant rustende verplichting. Indien Klant hier niet binnen 14 dagen na dagtekening van het verzoek van Van Belzen Tuinen aan voldoet, heeft Van Belzen Tuinen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is Van Belzen Tuinen gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Klant te ontbinden. Ingeval van ontbinding zijn de vorderingen van Van Belzen Tuinen op Klant onmiddellijk opeisbaar. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is Klant gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Van Belzen Tuinen te vergoeden.
 4. Voorts is Van Belzen Tuinen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, indien:
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • aan Klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Klant wordt aangevraagd of Klant zelf zijn faillissement aanvraagt, Klant aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot Klant (natuurlijk persoon) toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
 • de onderneming van Klant wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van Klant feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.

 Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Van Belzen Tuinen in het kader van de overeenkomst geleverde diensten en/of werken blijven eigendom van Van Belzen Tuinen totdat Klant alle verplichtingen uit de met Van Belzen Tuinen gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Van Belzen Tuinen geleverde diensten en/of werken die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende diensten en/of werken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Van Belzen Tuinen veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Klant verplicht om Van Belzen Tuinen daarvan op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Klant zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Van Belzen Tuinen ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Van Belzen Tuinen gerechtigd tot deze penningen.

 Artikel 12: Garantie

 1. Van Belzen Tuinen zal ervoor zorgen dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd.
 2. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Van Belzen Tuinen te leveren zaken en diensten moeten uitdrukkelijk met Klant zijn overeengekomen. De garantieverplichting van Van Belzen Tuinen strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.
 3. Uitzondering op het in lid 2 van dit artikel geldt voor:
 • beplanting: garantie gedurende 1 (één) groeiseizoen onder normale groeiomstandigheden;
 • bestrating: garantie gedurende 1 (één) maand.
 1. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Van Belzen Tuinen, Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe, indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Van Belzen Tuinen geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 2. Ingeval door Klant terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Van Belzen Tuinen kosteloos zorgdragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van Van Belzen Tuinen. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 3. De garantie van Van Belzen Tuinen strekt zich niet verder uit dan de kosten van de reparatie, herleving, vervanging alsmede het opnieuw aanbrengen/plaatsen. De garantieduur wordt niet verlengd door herstel van het betreffende gebrek.

 Artikel 13: Klachten

 1. Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende diensten zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij constatering van gebreken of tekortkomingen aan de geleverde zaken, dient Klant in overleg te treden met Van Belzen Tuinen alvorens de geleverde zaken worden verwerkt of geplaatst. De bewijslast ten aanzien van de geconstateerde gebreken of tekortkomingen ligt bij Klant.
 2. Klachten over de door of namens Van Belzen Tuinen verrichte werkzaamheden dienen door Klant, zijnde consument, zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking en door Klant, zijnde ondernemer, zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld bij Van Belzen Tuinen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Van Belzen Tuinen in staat is adequaat te reageren.
 3. Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Van Belzen Tuinen geven Klant, zijnde ondernemer, nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Van Belzen Tuinen op te schorten.
 4. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en ondergeschikte kleurafwijkingen van hout, stenen, cement e.d. Ook zijn er geen klachten mogelijk over te gebruiken kunststoffen en metalen materialen (bijvoorbeeld cortenstaal of aluminium en kunststof profielen of objecten).
 5. Indien Van Belzen Tuinen een klacht gegrond acht, is Van Belzen Tuinen gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Van Belzen Tuinen daardoor gevallen, integraal voor rekening van Klant.

 Artikel 14: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien Van Belzen Tuinen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Van Belzen Tuinen gegeven garanties aanvaardt Van Belzen Tuinen geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel is Van Belzen Tuinen slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Van Belzen Tuinen  voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is nadrukkelijk uitgesloten.
 4. Klant is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 5. Indien Van Belzen Tuinen aansprakelijk is voor door Klant geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Van Belzen Tuinen beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde zaken en diensten. Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan Klant is gefactureerd, dient in voornoemde tekst voor “factuurbedrag” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aan Klant in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Sowieso is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de assuradeur van Van Belzen Tuinen in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.
 6. Van Belzen Tuinen is jegens Klant, zijnde ondernemer, nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door Van Belzen Tuinen bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Het in dit lid gestelde lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Van Belzen Tuinen. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt als één schadegeval/gebeurtenis.
 7. Klant dient Van Belzen Tuinen uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 8. In afwijking van lid 7 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 9. Van Belzen Tuinen is nimmer aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.
 10. Klant kan geen beroep doen op de garantie, noch Van Belzen Tuinen op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
 11. Door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Van Belzen Tuinen verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
 12. Door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
 13. Door fouten of onvolledigheden in de door of namens Klant aan Van Belzen Tuinen verstrekte gegevens;
 14. Door kalkvorming of verkleuring;
 15. Door aanwijzingen of instructies van of namens Klant;
 16. Doordat door of namens Klant reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Van Belzen Tuinen;
 17. Door het niet aanslaan van beplanting (hergroei) tenzij anders overeengekomen.
 18. Voorts is Van Belzen Tuinen niet aansprakelijk indien een tekortkoming van Van Belzen Tuinen het gevolg is van:
 19. Arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
 20. Tekortschieten van hulppersonen;
 21. Transportmoeilijkheden;
 22. Brand en verlies van te leveren zaken;
 23. Maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
 24. Gewelddadige of gewapende acties;
 25. Storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Van Belzen Tuinen.
 26. Klant is in de gevallen als opgesomd in de leden 10 en 11 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade.
 27. Klant vrijwaart Van Belzen Tuinen uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

Artikel 15: Overmacht

 1. Van Belzen Tuinen is niet aansprakelijk voor eventuele door Klant geleden schade in geval van een tekortkoming die te wijten is aan een voorval dat niet door schuld van Van Belzen Tuinen, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen aan Van Belzen Tuinen is toe te rekenen.
 2. In geval van tijdelijke overmacht is Van Belzen Tuinen gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan Klant (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat Klant recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van Klant ter zake van het reeds door Van Belzen Tuinen uitgevoerde deel van de overeenkomst.
 3. In geval van blijvende overmacht is Van Belzen Tuinen gerechtigd de overeenkomst met Klant door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Van Belzen Tuinen is ter zake jegens Klant niet aansprakelijk voor enige door Klant geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
 4. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet limitatief – verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen; werkstakingen; belemmeringen door derden; transportmoeilijkheden; door Partijen onvoorziene technische complicaties; stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Van Belzen Tuinen welke niet voor risico van Van Belzen Tuinen komen en de omstandigheid dat Van Belzen Tuinen een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door Van Belzen Tuinen te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.
 5. Indien Van Belzen Tuinen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Van Belzen Tuinen bevoegd het reeds verrichte deel, respectievelijk het te verrichten deel, van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Van Belzen Tuinen en Klant gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Van Belzen Tuinen is gevestigd, zij het dat Van Belzen Tuinen altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Klant is gevestigd.
 3. De consument is bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Van Belzen Tuinen. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Van Belzen Tuinen schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
 4. Indien Klant gevestigd is buiten Nederland, is Van Belzen Tuinen gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waarin Klant gevestigd is.
 5. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Navigatie

Contactgegevens

Volg mij

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en opgeleverde projecten.